SHINOBU SATO DIVA FOREVER -en

SHINOBU SATO DIVA FOREVER EXHIBITION
Shinobu Sato, Soprano

Creative Producer: Yusaku Mizushima
Hair & Makeup: Yusaku Mizushima
Photo: Junji Hata