SHINOBU SATO DIVA FOREVER exhibition, the press reception

SHINOBU SATO DIVA FOREVER exhibition
The press reception on May 26th, 2023.

Creative Produced by Yusaku Mizushima [YUSAKUMIZUSHIMA.COM]

Organized by Karen Sato [SHINOBUSATO.JP]

With the corporation of Shingo Oto [SOTOOFFICE.COM]

Photo by Junji Hata [JUNJIHATA.COM]

Video by Mari Sugahara

Video editing by Yusaku Mizushima