Shinobu Sato -en

Shinobu Sato, Soprano

Concept creator: Yusaku Mizushima
Makeup: Yusaku Mizushima
Photographer: Kaz Nakamura

Concept creator: Yusaku Mizushima
Makeup: Yusaku Mizushima
Photographer: Kaz Nakamura

Concept creator: Yusaku Mizushima
Makeup: Yusaku Mizushima
Photographer: Junji Hata

Concept creator: Yusaku Mizushima
Makeup: Yusaku Mizushima
Photographer: Junji Hata

Concept creator: Yusaku Mizushima
Makeup: Yusaku Mizushima
Photographer: Junji Hata

Concept creator: Yusaku Mizushima
Makeup: Yusaku Mizushima
Photographer: Junji Hata

Concept creator: Yusaku Mizushima
Makeup: Yusaku Mizushima
Photographer: Junji Hata

Concept creator: Yusaku Mizushima
Makeup: Yusaku Mizushima
Photographer: Kaz Nakamura

[La Traviata] at the Suntry Hall, in Tokyo, Japan

Makeup: Yusaku Mizushima
[Berliner Sinfonie-Orchester, Eliabu Inbal of the Chief Conductor] in Berlin, Germany

Hair & Makeup: Yusaku Mizushima
[Berliner Sinfonie-Orchester, Eliabu Inbal of the Chief Conductor] at the Suntry Hall, Tokyo, Japan

Hair & Makeup: Yusaku Mizushima