Tetsuko Kuroyanagi -en

Ninotchka

Hair: Yusaku Mizushima did hair design for Tetsuko Kuroyanagi as Ninotchka on the stage.