voce-2

VOCE -en

voce-2
Yuki Uchida “Anna May Wong“ Beauty

Photo: Kazu Shimomura,
Makeup: Koshino
Hair: Yusaku Mizushima