KAREN SATO, portrait -en

Karen Sato
CEO, Sato Shinobu Art Garden
https://shinobusato.jp

Concept creator: Yusaku Mizushima


Hair & Makeup: Yusaku Mizushima
Photographer: Junji Hata
Dress: Hanae Mori Paris Haute Couture