MIKAKO IWASA, portrait -en

Mikako Iwasa
Sato Shinobu Art Garden
https://shinobusato.jp

Concept creator: Yusaku Mizushima


Hair & Makeup: Yusaku Mizushima
Photographer: Junji Hata